Cz En

 

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde Úvod » Festival » Podmínky a pravidla

Obecná pravidla festivalu

Tato pravidla jsou závazná pro všechny návštěvníky festivalu Open Air Foto Festivalu, který se bude konat v červnu 2018 (dále též jako festival), a to bez ohledu na typ vstupenky (dále Fotopas). Organizátor festivalu (Innovate, s.r.o., IČ 267 05 745, se sídlem Praha 4, Bělehradská 11, PSČ 140 00) je oprávněn určit pořadatele festivalu, kteří budou dohlížet na řádný průběh festivalu a dodržování těchto pravidel.

Vstup do festivalových zón mají povolen pouze návštěvníci s platným festivalovým fotopasem (vstupenkou), do vybraných zón pak pouze ti, kteří současně prokáží věk nad 18 let svým platným identifikačním průkazem, jehož součástí je fotografie držitele průkazu.

Fotopas je nepřenosný. Při případném poškození fotopasu nebude návštěvníkovi umožněn vstup do areálu festivalu, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu ze strany pořadatele

Finální počet fotoscén rámci festivalu bude upraven dle počtu před-registrovaných návštěvníků. Snížení nebo zvýšení jejich počtu není nárokem na finanční kompenzaci. Pokud dojde v rámci festivalu k zásahu vyšší mocí, nemají návštěvníci nárok na vrácení vstupného.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno kouření či jakákoliv manipulace s ohněm ve stanech ani v jednotlivých objektech, ve kerých se festival koná. Do festivalových zón je přísný zákaz vnášení alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek, nožů a jiných zbraní či nebezpečných předmětů. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly návštěvníka při vstupu do festivalových zón, a to za účelem vyloučení předmětů zakázaných vnášet návštěvníkem.

Během celého festivalu se budou dělat zvukové a filmové záznamy. Účastí na festivalu poskytuje účastník svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo audio/video záznamy s jeho osobou, které jsou zhotoveny během festivalu nebo v souvislosti s ním, mohou být použity prostřednictvím jakékoli současné nebo budoucí technické metody, a to bez peněžní náhrady a časového omezení.

Návštěvníci, kteří budou pod zjevně silným vlivem alkoholu, omamných látek či drog mohou být z akce pořadatelem vyvedeni bez možnosti náhrady  a nebude jim umožněn opakovaný vstup. Návštěvníci, kteří nebudou udržovat čistotu, budou odhazovat odpadky mimo vyznačené popelnice, znečišťovat či poškozovat prostor akce apod. mohou být z akce pořadatelem vyvedeni bez možnosti náhrady  a nebude jim umožněn opakovaný vstup.

Za své osobní věci si návštěvníci odpovídají sami. Při ztrátě cennosti mohou tuto skutečnost nahlásit organizátorovi, který pomůže s jejich nalezením veřejným vyhlášením resp. žádostí o pomoc při nalezení. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na majetku návštěvníků festivalu.

Organizátor nenese odpovědnost za škodu na zdraví či případné úrazy, které budou způsobeny návštěvníkům během trvání festivalu. Účastníci vstupují do festivalových zón zcela na své vlastní nebezpečí. Návštěvníci si jsou povinni počínat tak, aby během festivalu nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku jiných návštěvníků, účinkujících, pořadatelů či organizátora.

Festival podporuje vzájemnou toleranci, a tak se od každého, kdo se jde na festival bavit, očekává, že bude laskavý k ostatním lidem. Festival nabízí také prostředí, které podporuje erotický podtext, ale účastníci jsou povinni dodržovat přísné kodexy chování. Dotýkat se někoho (zejména modelů či hostesek) bez povolení nebo jakákoliv jiná forma obtěžování je přísně zakázána. Při podezření či nedodržování těchto pravidel festivalu či etikety slušného chování, může být návštěvník bez náhrady z festivalu vyloučen.

Organizátor festivalu si vyhrazuje právo na změnu programu festivalu, a to před počátkem festivalu, tak i v průběhu jeho konání bez náhrady. Organizátor festivalu si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, a to před počátkem festivalu, tak i v průběhu jeho konání.

Tato pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách festivalu www.foto-festival.cz a dále budou zveřejněna při vstupu do areálu festivalu v době konání festivalu.

Zvířata

Jen domácí zvířata považována za "mírumilovná" mají povolen vstup na festival v doprovodu jejich vlastníka, a to pouze do prostor mimo fotografické zóny.

Pokud vstupujte do festivalových zón se zvířaty, jste povinni mít s sebou:

(1)   platné očkovací certifikáty proti vzteklině, dalším právními předpisy vyžadovaným chorobám, a to ne starší, než 1 rok,

(2)   identifikační údaje domácího zvířete (čitelné tetování nebo mikročip),

(3)   vodítko, náhubek, obojek a přívěsek s telefonním číslem majitele, na kterém bude k zastižení po celou dobu festivalu.

Výše uvedené položky bude pořadatel kontrolovat přímo při vstupu do zón a v případě, že některá z nich bude chybět, zvířeti nebude povolen vstup na festival. Tím, že se zvířeti umožní vstup na festival, se majitel zavazuje, že bude zvíře na vodítku a s náhubkem po celou dobu trvání festivalu. Organizátor si vymezuje právo rozhodnout o vpuštění resp. zabránění vstupu zvířat do festivalových zón s výjimkou vodících psů. Z festivalových zón může být bez náhrady vyloučen návštěvník, jehož zvíře se bude chovat nebezpečně, ohrožovat či omezovat další návštěvníky (či bude jen podezření na toto chování).

 

Festivalové fotopasy (vstupenky) a práva užití

Fotopasy zakoupené v rámci akce Open-air FOTO festival opravňují jejich majitelé ke vstupu do vymezených festivalových prostor - lokalit dle návštěvníkem zvolené úrovně a fotografování na všech foto scénách v rámci festivalu, a dále k fotografování doprovodného programu. Fotopasy musí mít návštěvníci na viditelném místě a na požádání pořadatelů musí jej předložit pořadateli ke kontrole. V opačném případě bude z festivalu bez náhrady vyloučen.

Při zakoupení fotopasů může návštěvník uplatnit festivalovou slevovou kartu. Výše slevy mu bude odečtena z celkové částky. Pokud má návštěvník více slevových karet, slevy se nesčítají.

Součástí ceny fotopasů jsou autorská práva k fotografiím v následujícím rozsahu:

  • Organizátor prohlašuje, že je oprávněn na základě smlouvy uzavřené s modely účinkujícími na festivalu nakládat s jejich právy výkonných umělců – modelů.
  • Pořízené fotografie může autor používat do vlastního portfolia fotografa (internet i tisk).
  • Fotografie může autor nekomerčně vystavovat, přihlašovat je do soutěží a uveřejňovat je v rámci internetu a tisku v médiích, a to vždy s uvedením názvu festivalu a/nebo odkazem na jeho webové stránky www.foto-festival.cz. Pořízené fotografie mohou být autorem rovněž použity k propagaci festivalu Open-air FOTO festival.
  • Pořízené fotografie není autor oprávněn žádným způsobem komerčně využívat bez uzavření příslušné licenční smlouvy s organizátorem festivalu. Podmínky případného komerčního využití a další odměny budou předmětem jednání a jsou individuální.
  • Je striktně zakázáno využít, poskytnout nebo jinak umožnit nakládání s fotografiemi či jakýmikoliv jinými záznamy pořízenými v rámci konání festivalu v souvislosti s erotickým obsahem či pro erotické účely.

Fotopas neumožňuje bez souhlasu pořizovat fotografie jiných návštěvníků festivalu. V lokalitách a v prostoru před jednotlivými foto scénami není možná rezervace míst.

Zakoupením jakékoliv z forem fotopasu návštěvník festivalu vyjadřuje souhlas se shora uvedenými podmínkami a současně souhlasí s poskytnutím osobních údajů dle těchto podmínek.   

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2013.